દેશ – પરદેશ માં રહેતા સૌ ભારતીયોને હોલિડેઝ ટુર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સ તરફથી 15 ઓગસ્ટ (સ્વાતંત્ર્ય દિવસ ) ની હાર્દિક શુભ કામનાઓ